Geologické práce

Provádím práce v oborech aplikované geologie se zaměřením na hydrogeologii, environmentální geologii a geofyziku pro stavební, rozvojové a ekologické účely.

Specializuji se na především na aplikovanou hydrogeologii:

  • Geologické průzkumy, projekty a mapování
  • Vsakovací zkoušky (ČSN 75 9010) a vsakování srážkových vod
  • Posudky pro studny, vrty, vsakovací zařízení (podklady pro stavební povolení)
  • Hodnocení vlivu stavby na režim podzemní vody
  • Posouzení ekologické zátěže vod a zemin
  • Úpravy vody (optimalizace chemických ukazatelů)

Jsem držitelem osvědčení odborné způsobilosti (č. 2213/2013) projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v těchto oborech:

  • hydrogeologie
  • sanační geologie
  • geofyzika
  • zkoumání geologické stavby